Statut

STATUT

 Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych” Nasza Szansa”

w Lublinie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1 

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych ” Nasza Szansa” w Lublinie zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów „Prawo o stowarzyszeniach” i ma z tego tytułu osobowość prawną.

§ 2. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest  obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Lublin.

§ 3.

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych, krajowych               i międzynarodowych, których cele i zadania są zbliżone do statutowych celów i zadań Stowarzyszenia, zachowując pełną samodzielność organizacyjną określoną w statucie.

§ 4.

Stowarzyszenie jest organizacją autonomiczną, apolityczną, i neutralną światopoglądowo.

§ 5.

Stowarzyszenie jest organizacją samopomocową, opiera się na pracy społecznej członków z wyjątkiem osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie w niezbędnej ilości.

§ 6. 

Stowarzyszenie ma prawo używać znaku, odznak i pieczęci według wzorów przyjętych przez jego władze.

Rozdział II

Cele, środki i zasady działania Stowarzyszenia

§ 7 

Podstawowym celem stowarzyszenia jest:

 1. Zrzeszanie  rodzin dzieci niepełnosprawnych.
 2. Działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych w celu stworzenia im warunków dla jak najkorzystniejszego rozwoju fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Ich rehabilitacja, edukacja oraz pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt i urządzenia zmniejszające skutki niepełnosprawności.
 3. Działanie na rzecz rodzin dzieci niepełnosprawnych w celu poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych, zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym kraju oraz umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym jak najlepszego startu w dorosłe życie.
 4. Wyzwalanie inicjatyw w kierunku leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych mające na celu zagwarantowanie im optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie.
 5. Likwidacja barier psychologicznych i społecznych poprzez działania zmierzające do integracji dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami oraz uświadamianie pełnosprawnej społeczności problematyki rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.
 6. Reprezentowanie interesów dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców i opiekunów wobec władz państwowych, samorządowych i na forum międzynarodowym.
 7. Działania zmierzające do poznania sfery organizacyjno-prawnej opieki nad osobami niepełnosprawnymi w krajach Unii Europejskiej oraz nowych metod rehabilitacji na świecie.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje działania poprzez:

 1. Współdziałanie z organami władzy administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, jednostkami gospodarczymi, placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami pracującymi  na rzecz dzieci niepełnosprawnych i dla ich dobra, w tym pozyskiwanie środków finansowych na działalność zgodną z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 2. Udzielanie pomocy członkom w rozwiązywaniu spraw życia codziennego poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej.
 3. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących założonych celów przez Stowarzyszenie.
 4. Prowadzenie, uczestniczenie oraz zlecanie badań, ekspertyz, analiz a także opracowywanie projektów norm, wydawnictw i konkursów dotyczących rehabilitacji społecznej dzieci niepełnosprawnych.
 5. Inicjowanie uczestniczenie w procesach legislacyjnych, badawczych dotyczących specyficznych potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, a także sposobu ich zaspakajania.
 6. Prowadzenie akcji informacyjno-uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji dzieci niepełnosprawnych ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych wzajemnych postaw przy wykorzystaniu do tego celu środków masowego przekazu, internetu i własnych publikacji.
 7. Działania edukacyjne i szkoleniowe skierowane na rodziców, opiekunów i wolontariuszy w zakresie rehabilitacji oraz specjalistycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
 8. Organizowanie  wyjazdów szkoleniowych, imprez sportowych, kulturalno-oświatowych, turnusów  rehabilitacyjnych, wczasów, rekreacji i turystyki rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnych z celami statusowymi Stowarzyszenia.
 9. Udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.
 10. W ramach obowiązujących przepisów prawnych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, służącą  realizacji celów statutowych.
 11. Stowarzyszenie może  zatrudniać pracowników do prowadzenia biura, wykonywania innych prac wynikających z jego działalności statutowej lub do prowadzenia działalności gospodarczej.
 12. Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, kongresach i zjazdach podejmujących tematykę zgodną ze statutowymi celami Stowarzyszenia. 

Rozdział III 

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest: zwyczajne, honorowe i wspierające.

§ 10 

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która w rodzinie ma osobę niepełnosprawną lub osoba zaprzyjaźniona z taką rodziną, złoży pisemną deklarację i opłaci składki członkowskie.

§ 11 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

§ 12 

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zamieszkała w kraju lub za granicą, która zadeklaruje określone świadczenia finansowe lub materialne na rzecz Stowarzyszenia.

§ 13

 Zarząd  Stowarzyszenia na podstawie deklaracji pisemnych przyjmuje członków zwyczajnych i wspierających. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14 

Członek zwyczajny:

 1. Ma czynne  i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
 2. Ma prawo uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
 3. Ma prawo korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia.
 4. Ma obowiązek brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
 5. Ma obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 6. Ma obowiązek płacenia składek.

§ 15

Członek honorowy:

 1. Ma prawo uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
 2. Ma prawo uczestnictwa w pracach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 3. Ma obowiązek przestrzegania statutu.

Utrata godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia z powodu rażącego naruszania postanowień statutu.

§16

Członek wspierający:

 1. Ma prawo uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia i pracach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 2. Ma prawo korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia.
 3. Ma obowiązek regularnie opłacać zadeklarowane składki członkowskie i w miarę własnych możliwości okazywać pomoc techniczno-organizacyjną w działalności statutowej Stowarzyszenia.
 4. Ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia złożonego Zarządowi na piśmie.
 2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek przez okres 12 miesięcy.
 3. Wykluczenie uchwałą Zarządu za rażące naruszenie postanowień statutowych.
 4. Rozwiązanie lub likwidacja osoby prawnej.
 5. Utrata praw publicznych i obywatelskich.
 6. Śmierć członka.

Rozdział IV 

Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia

 

§ 18 

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne zgromadzenie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

Walne Zgromadzenie

§ 19 

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie jest zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 21 

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia zwoływane jest w trybie zwyczajnym uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

§ 22

W trybie nadzwyczajnym Walne Zgromadzenie członków może być zwołane na podstawie:

1)    Uchwały Zarządu

2)    Uchwały Komisji Rewizyjnej

3)    wniosku co najmniej 1/3 członków zwyczajnych wyrażonego na piśmie w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały lub wpłynięcia wniosku.

§ 23

O terminie Walnego Zgromadzenia, jego miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków na piśmie w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą jego odbycia.

§ 24

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni z głosem decydującym, członkowie honorowi i wspierający – z głosem doradczym

§ 25

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków jeśli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni.

§ 26

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów ważnych oddanych w głosowaniu jawnym, chyba, że Walne Zgromadzenie stanowi inaczej.

§ 27 

Walne Zgromadzenie zwołane w trybie nadzwyczajnym rozpatruje tylko sprawy, dla których zostało zwołane. Sposób podejmowania uchwał jest identyczny jak w § 26 Statutu.

§ 28

 

Przebieg obrad i uchwały Walnego Zgromadzenia są protokółowane, a protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

 

§ 29

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie ogólnego programu działalności Stowarzyszenia, uchwalanie regulaminu obrad i wyborów.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej .

 

 1. Uchwalanie zmian Statutu.
 2. Podejmowanie uchwał   w sprawach wniesionych pod obrady  Walnego Zgromadzenia.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach  rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

Zarząd 

§ 30 

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami. Kadencja Zarządu i innych władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

 

§ 31 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-8 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

§ 32 

Zarząd odbywa swe posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 33 

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności Prezesa lub Wiceprezesa, w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

 

§ 34 

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. kierowanie całokształtem pracy Stowarzyszenia.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie planów działalności.
 5. Przyjmowanie i skreślanie członków.
 6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 7. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 9. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 10. Składanie oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia.

 

§ 35

 

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagana jest zgoda i podpisy 2 osób w tym Prezesa lub jego zastępcy oraz Skarbnika Zarządu lub innych upoważnionych członków Zarządu Stowarzyszenia.

§ 36 

Zarząd może zatrudniać pracowników w miarę potrzeb.

Komisja Rewizyjna 

§ 37 

Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§ 38 

1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Wybierają oni ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Kadencja jej trwa 3 lata.

2.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków, w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 39 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

 1. Kontrola działalności statutowej i finansowej władz Stowarzyszenia.
 2. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 3. uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 4. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

§ 40 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 41

Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować w czasie trwania kadencji nowych członków tych władz na miejsce ustępujących, z tym , że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 42 

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

a)     składki członkowskie ,

b)    wpływy z działalności statutowej,

c)     dotacje i subwencje,

d)    darowizny i zapisy,

e)     inne dochody.

§ 43 

Funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia, przestrzegając zasad racjonalnego gospodarowania.

Rozdział VI 

§ 44 

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów obecnych członków zwyczajnych.

§ 45

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określi przeznaczenie jego majątku i powoła Komisję Likwidacyjną oraz zadecyduje na jaki cel społeczny i dla jakich organizacji zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia.